bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin Biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Regulamin korzystania z czytelni
i wypożyczalni GBP w Rząśni

§ 1 – Prawo korzystania

Z wypożyczalni/czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele.
Korzystanie z wypożyczalni/czytelni jest bezpłatne.
Przy zapisie w poczet czytelników, zgłaszający się do rejestracji jest zobowiązany:

a) w wypożyczalni – okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną; w przypadku

osób do 13 roku życia – dodatkowo- oświadczenie jednego z rodziców/opiekunów

prawnych,

b) w czytelni – pozostawić u dyżurnego bibliotekarza swój ważny dokument z fotografią potwierdzający tożsamość.

Podczas korzystania z czytelni naukowej lub czytelni prasy, wierzchnie okrycie, teczki lub torby należy pozostawić w szatni lub miejscu wskazanym przez dyżurującego bibliotekarza.
Czytelnik korzystający z wypożyczalni jest zobowiązany do informowania pracowników biblioteki o każdej zmianie dotyczącej danych osobowych (adres zamieszkania zmiana nazwiska itp.)
Czytelnik korzystający z czytelni naukowej zobowiązany jest do dokonania wpisu w zeszycie korzystających z czytelni.
Miejsca w czytelni naukowej i czytelni prasy zajmuje się dowolnie.
W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z wypożyczalni/czytelni.
W wypożyczalni/czytelni obowiązuje cisza, całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków/napojów.
Z wypożyczalni/czytelni nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowanie i czystością od ogólnie przyjętych norm.

§ 2 – Wypożyczalnia / Czytelnia

W wypożyczalni/czytelni można korzystać ze wszystkich dostępnych zbiorów.
Przyniesione ze sobą książki – nie będącej własnością biblioteki – Czytelnik zobowiązany jest zgłosić ustnie dyżurnemu bibliotekarzowi.
Ze zbiorów czytelni, w tym również czasopism bieżących, Czytelnik korzysta za pośrednictwem dyżurującego bibliotekarza.
Wypożyczać można jednorazowo do 5-ciu książek na okres jednego miesiąca.
Bibliotekarz może skrócić ustalony w ust. 4 termin zwrotu książek jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
Wypożyczenie książki odbywać się może tylko za wcześniejszym okazaniem karty bibliotecznej lub dokumentu.
W razie braku książki Czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka.
Z czytelni nie wolno wynosić udostępnionych zbiorów.
Przed opuszczeniem czytelni Czytelnik zwraca książki i czasopisma, otrzymując pozostawiony dokument, o którym mowa w § 1 ust. 3 nin. regulaminu.
Książki z czytelni nie wypożycza się do domu.
Wybrane książki z wypożyczalni rejestruje się u dyżurnego bibliotekarza.
Przy wypożyczaniu dzieł kosztownych lub trudnych do nabycia Czytelnik obowiązkowo wypełnia rewers biblioteczny.
Bibliotekarze na prośbę Czytelników udzielają im informacji o książkach, pomagają w wyborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych, itp.

§ 3 – Kaucje

Kaucje za książki są pobierane od czytelników w następujących przypadkach:

a) jeżeli Czytelnik nie posiada stałego zameldowania w Rząśni,

b) przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek.

Wysokość kaucji określona jest w aktualnie obowiązującym cenniku opłat.
Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję, rezygnując z korzystania z biblioteki, winien poinformować o tym bibliotekę co najmniej 3 dni przed terminem wycofania.
Czytelnik wpłaca kaucję corocznie w wysokości ustalonej w cenniku.
Czytelnik, od którego pobrano kaucję w roku poprzednim otrzymuje jej zwrot na początku roku bieżącego. Celem dalszego korzystania z zasobów bibliotecznych jest zobowiązany wpłacić kaucję jak w ust. 4.
Po upływie 1 – roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni nieodebrana kaucja przepada na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej i jest przeznaczona na działalność statutową.

§ 4 – Poszanowanie zbiorów

Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map itp., Czytelnik powinien uzyskać zgodę dyżurującego bibliotekarza.
Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów bibliotecznych. Korzystanie z rycin, map itp. wymaga szczególnej ostrożności, aby nie narazić ich na uszkodzenie. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.
Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik, ponosząc z tego tytułu stosowne opłaty:

a) w przypadku zagubienia – wpłata ekwiwalentu pieniężnego bądź odkupienie książki po aktualnej cenie rynkowej,

b) w przypadku uszkodzenia – wpłata odszkodowania zgodnie z cennikiem opłat.

Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje Czytelnikowi stosowne pokwitowanie.

§ 5 – Przetrzymywanie książek

Za przetrzymywanie każdej wypożyczonej książki (tytułu) ponad określony w § 2 ust. 4 lub ust. 5 biblioteka pobiera opłaty, których wysokość jest ustalona w cenniku opłat.
Czytelnik, do którego biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu przetrzymywanych książek, pokrywa również koszty tych upomnień.
Jeżeli Czytelnik, pomimo upomnień wysłanych przez bibliotekę, odmawia zwrotu książek lub uiszczenia z tego tytułu stosownych opłat, to biblioteka dochodzi swoich wierzytelności zgodnie z przepisami prawa.

§ 6 – Godziny otwarcia

1. Godziny otwarcia Biblioteki Głównej i jej filii:

a) Biblioteka Główna – ul. 1 Maja 16A

Poniedziałek – Piątek od 8:00 do 20:00

Sobota od 8:00 do 16:00

b) Filia w Białej – Biała 59

Poniedziałek od 12:00 do 20:00

Wtorek – Piątek od 8:00 do 20:00

Sobota od 8:00 do 16:00

c) Filia w Stróży – Stróża 41

Poniedziałek – Piątek od 8:00 do 16:00

Sobota 8:00 do 16:00

d) Filia Kodrań – Kodrań 3

Poniedziałek – Wtorek od 12:00 do 20:00

Środa – nieczynne

Czwartek – Piątek 12:00 do 20:00

Sobota od 10:00 do 18:00

2. Wszelkie zmiany dotyczące godzin otwarcia placówek są zamieszczane na tablicy ogłoszeń.

§ 7 – Skargi i wnioski

1. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą składać pisemnie lub ustnie u Dyrektora Biblioteki codziennie w godzinach pracy Biblioteki Głównej przy ul. 1 Maja 16A.

§ 8 – Przepisy końcowe

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzieże, akty wandalizmu itp.) na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. O podjętej decyzji Dyrektor powiadamia pisemnie Czytelnika.

2. Wysokość oraz zasady pobierania opłat wynikających z Regulaminu Biblioteki oraz za inne usługi wykonywane przez Dział Biblioteczny – GBP zostały ustalone w Cenniku Gminnej Biblioteki Publicznej.Opublikował: Joanna Konieczko
Publikacja dnia: 16.06.2014
Podpisał: Joanna Konieczko
Dokument z dnia: 16.06.2014
Dokument oglądany razy: 968