bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Ochrona danych osobowych

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni, ul. 1 Maja 37B, 98-332 Rząśnia, nr telefonu tel. 510-814-136 adres poczty elektronicznej: bibliorzasnia@op.pl

1. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Grzegorzem Rossą , adres e-mail: bibliorzasnia@op.pl
2. Biblioteka przetwarza dane osobowe na podst. Art. 6 ust.1 lit. a, c RODO oraz ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (z późn. zm.), w celach:

a. zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki,
b. organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym,
c. statystycznych,

3. Wysyłki informacji o działalności drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rząśni Pani/Pana danych osobowych w każdej chwili macie prawo do:

a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.

9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni. Przy czym podanie danych jest:

a. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
b. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.

10. Pani/Pana dane osobowe nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub wywoływać dla Pani/Pana inne podobne doniosłe skutki.Opublikował: Joanna Konieczko
Publikacja dnia: 09.05.2023
Podpisał: Joanna Konieczko
Dokument z dnia: 09.05.2023
Dokument oglądany razy: 120