bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Statut i regulaminy

 Uchwała Nr IX/51/2007

Rady Gminy Rząśnia
z dnia 12 września 2007 roku

sprawie: utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni i uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 Dz.U. Nr 48 poz. 327)), art. 9, 11, i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 roku Dz.U. Nr 41 poz. 364; z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, Nr 96 poz. 874, Nr 213 poz. 2081; z 2004 roku Dz. U. Nr 11 poz.96, Nr 261 poz. 2598; z 2005 roku Dz. U. Nr 131 poz.1091, Nr 132 poz. 111; z 2006 roku Dz. U. Nr 127 poz. 1658) oraz art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt.2 i art.11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 roku Nr 85, poz. 539; z 1998 roku Dz.U. Nr 106 poz. 668; z 2001 roku Dz.U. Nr 129 poz. 1440; z 2002 roku Dz.U. Nr 113 poz. 984, z 2004 roku Dz. U. Nr 238 poz. 2390; z 2006 roku Dz.U. Nr 220 poz. 1600), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Gminną Bibliotekę Publiczną z siedzibą w Rząśni, jako gminną instytucję kultury obejmującą terenem działania obszar gminy Rząśnia na podstawie aktu o utworzeniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Bibliotece, o której mowa w ust. 1, nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Gminna Biblioteka Publiczna finansowana będzie z budżetu Gminy Rząśnia oraz z innych źródeł.

§ 3. Tracą moc:

1. uchwała Nr XIII/27/95 Rady Gminy w Rząśni w sprawie utworzenia bibliotek publiczno-szkolnych przy szkołach podstawowych w Białej i Stróży.

2. uchwała Nr X/47/2003 Rady Gminy Rząśnia w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Rząśnia

Nr IX/51/2007

z dnia 12 września 2007 roku

Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą

Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni

Rada Gminy tworzy z dniem 1 stycznia 2008 roku samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni.
Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej jest lokal w budynku położonym w Rząśni przy ul. 1 Maja 16A, a terenem jej działalności jest teren gminy Rząśnia.
Przedmiotem działalności Biblioteki Publicznej w Rząśni jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników z terenu Gminy Rząśnia.
Źródłem finansowania działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni jest dotacja Gminy Rząśnia oraz środki uzyskane z dochodów własnych i innych źródeł.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Rząśnia

Nr IX/51/2007

z dnia 12 września 2007 roku

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania własne Gminy Rząśnia w dziedzinie prowadzenia działalności bibliotekarskiej
i kulturalnej.

§ 2

Podstawą prawną działalności Gminnej Biblioteki Publicznej jest:

ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz.U. nr.85, poz.539 z późn. zm.),
ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. nr 13 poz. 123 z 2001 roku z póź. zm.)
ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
niniejszy statut
§3

Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej jest Rząśnia, a terenem jej działania Gmina Rząśnia.
Rada Gminy Rząśnia jest organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej. Organizator zapewnia warunki działania i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom. Organizator ma obowiązek zapewnić Bibliotece w szczególności: lokal, środki na wynagrodzenie pracowników, wyposażenie, prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup zbiorów bibliotecznych i doskonalenie zawodowe pracowników.
Nadzór organizacyjny sprawuje Wójt Gminy Rząśnia.
Nadzór merytoryczny sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pajęcznie
i Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi.
§4

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni wchodzą:

1. Filia w Białej

2. Filia w Kodraniu

3. Filia w Stróży

§5

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 1992 roku Nr 20 poz. 80) Gminna Biblioteka Publiczna zostaje wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

§6

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§7

Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni oraz filie używają pieczęci nagłówkowych oraz pieczęci okrągłych z pełnymi nazwami bibliotek w otoku.

Rozdział II

Cele i zadania

§8

Celem Gminnej Biblioteki Publicznej jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby oświatowe, informacyjne i kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej.

§9

Do podstawowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej należy :

gromadzenie i oprcowywanie materiałów bibliotecznych, bez względu na ich formę, służącą zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych
i kulturalnych środowiska, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnej Gminy i regionu;
pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej i publicznej na terenie Gminy. Współpracuje też z biblioteką powiatową w zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu;
udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców Gminy,
a także chorych i niepełnosprawnych;
udostępnianie komputerowych baz danych- faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych i tworzenie własnych, szczególnie przydatnych dla społeczności Gminy;
organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książki
i czytelnictwo;
współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców Gminy i użytkowników biblioteki;
realizacja działań w zakresie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury;
wielokierunkowa działalność kulturalna i edukacyjna, zgodna z aktualnym zapotrzebowaniem społeczności lokalnej;
animacja amatorskiego ruchu artystycznego.
§10

Gminna Biblioteka Publiczna może podejmować również inne działania dla zaspokojenia potrzeb społeczności Gminy i realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

§11

Gminną Biblioteką Publiczną zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik, powołany i odwołany przez Wójta Gminy Rząśnia.
W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści innych dziedzin związanych z jej działalnością.
Organizację wewnętrzną Gminnej Biblioteki Publicznej określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej po zasięgnięciu opinii organizatora oraz organizacji działających w niej związków zawodowych i stowarzyszeń twórców.
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej jest dla jej pracowników pracodawcą,
w rozumieniu przepisów prawa pracy. Kieruje całokształtem działalności Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego statutu, czuwa nad mieniem Gminnej Biblioteki Publicznej i jest za nie odpowiedzialny.
§12

Kierownik i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.
Wynagrodzenie pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej ustala regulamin wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni opracowany przez kierownika w oparciu o odrębne przepisy.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§13

Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w §2 pkt 2

§14

1. Gminna Biblioteka Publiczna jako samorządowa instytucja kultury samodzielnie gospodaruje powierzonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę
w ramach posiadanych środków. Z mienia komunalnego korzysta na zasadzie nieodpłatnego użyczenia. Biblioteka działa na zasadach określonych obowiązującymi przepisami w oparciu o plan działalności Gminnej Biblioteki Publicznej opracowany przez Kierownika, z dostosowaniem planu do dotacji, uchwalonej w budżecie Gminy Rząśnia na dany rok, oraz zatwierdzony przez Radę Gminy.

2. Przychodami Gminnej Biblioteki Publicznej są dotacje budżetowe, wypracowane środki własne, dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych,
a także wpływy z innych źródeł – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Wydatki na całkowitą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej pokrywane są
z przychodów.

§15

Gminna Biblioteka Publiczna może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie
z obowiązującymi przepisami, obejmującą m.in.:
– dzierżawę lub wynajem pomieszczeń;

– usługi reprograficzne (kserograficzne, poligraficzne i inne);

– organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych innych niż właściwe dla

statutowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej;

– realizację imprez zleconych;

– działalność reklamową i promocyjną.

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na cele

statutowe.

§16

Obsługę księgową i kadrową Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni prowadzi Urząd Gminy w Rząśni

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§17

Zmiany w niniejszym statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Regulamin korzystania z czytelni
i wypożyczalni GBP w Rząśni

§ 1 – Prawo korzystania

Z wypożyczalni/czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele.
Korzystanie z wypożyczalni/czytelni jest bezpłatne.
Przy zapisie w poczet czytelników, zgłaszający się do rejestracji jest zobowiązany:
a) w wypożyczalni – okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną; w przypadku

osób do 13 roku życia – dodatkowo- oświadczenie jednego z rodziców/opiekunów

prawnych,

b) w czytelni – pozostawić u dyżurnego bibliotekarza swój ważny dokument z

fotografią potwierdzający tożsamość.

Podczas korzystania z czytelni naukowej lub czytelni prasy, wierzchnie okrycie, teczki lub torby należy pozostawić w szatni lub miejscu wskazanym przez dyżurującego bibliotekarza.
Czytelnik korzystający z wypożyczalni jest zobowiązany do informowania pracowników biblioteki o każdej zmianie dotyczącej danych osobowych (adres zamieszkania zmiana nazwiska itp.)
Czytelnik korzystający z czytelni naukowej zobowiązany jest do dokonania wpisu w zeszycie korzystających z czytelni.
Miejsca w czytelni naukowej i czytelni prasy zajmuje się dowolnie.
W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z wypożyczalni/czytelni.
W wypożyczalni/czytelni obowiązuje cisza, całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków/napojów.
Z wypożyczalni/czytelni nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowanie i czystością od ogólnie przyjętych norm.
§ 2 – Wypożyczalnia / Czytelnia

W wypożyczalni/czytelni można korzystać ze wszystkich dostępnych zbiorów.
Przyniesione ze sobą książki – nie będącej własnością biblioteki – Czytelnik zobowiązany jest zgłosić ustnie dyżurnemu bibliotekarzowi.
Ze zbiorów czytelni, w tym również czasopism bieżących, Czytelnik korzysta za pośrednictwem dyżurującego bibliotekarza.
Wypożyczać można jednorazowo do 5-ciu książek na okres jednego miesiąca.
Bibliotekarz może skrócić ustalony w ust. 4 termin zwrotu książek jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
Wypożyczenie książki odbywać się może tylko za wcześniejszym okazaniem karty bibliotecznej lub dokumentu.
W razie braku książki Czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka.
Z czytelni nie wolno wynosić udostępnionych zbiorów.
Przed opuszczeniem czytelni Czytelnik zwraca książki i czasopisma, otrzymując pozostawiony dokument, o którym mowa w § 1 ust. 3 nin. regulaminu.
Książki z czytelni nie wypożycza się do domu.
Wybrane książki z wypożyczalni rejestruje się u dyżurnego bibliotekarza.
Przy wypożyczaniu dzieł kosztownych lub trudnych do nabycia Czytelnik obowiązkowo wypełnia rewers biblioteczny.
Bibliotekarze na prośbę Czytelników udzielają im informacji o książkach, pomagają w wyborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych, itp.
§ 3 – Kaucje

Kaucje za książki są pobierane od czytelników w następujących przypadkach:
a) jeżeli Czytelnik nie posiada stałego zameldowania w Rząśni,

b) przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek.

Wysokość kaucji określona jest w aktualnie obowiązującym cenniku opłat.
Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję, rezygnując z korzystania z biblioteki, winien poinformować o tym bibliotekę co najmniej 3 dni przed terminem wycofania.
Czytelnik wpłaca kaucję corocznie w wysokości ustalonej w cenniku.
Czytelnik, od którego pobrano kaucję w roku poprzednim otrzymuje jej zwrot na początku roku bieżącego. Celem dalszego korzystania z zasobów bibliotecznych jest zobowiązany wpłacić kaucję jak w ust. 4.
Po upływie 1 – roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni nieodebrana kaucja przepada na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej i jest przeznaczona na działalność statutową.
§ 4 – Poszanowanie zbiorów

Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map itp., Czytelnik powinien uzyskać zgodę dyżurującego bibliotekarza.
Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów bibliotecznych. Korzystanie z rycin, map itp. wymaga szczególnej ostrożności, aby nie narazić ich na uszkodzenie. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.
Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik, ponosząc z tego tytułu stosowne opłaty:
a) w przypadku zagubienia – wpłata ekwiwalentu pieniężnego bądź odkupienie książki po aktualnej cenie rynkowej,

b) w przypadku uszkodzenia – wpłata odszkodowania zgodnie z cennikiem opłat.

Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje Czytelnikowi stosowne pokwitowanie.
§ 5 – Przetrzymywanie książek

Za przetrzymywanie każdej wypożyczonej książki (tytułu) ponad określony w § 2 ust. 4 lub ust. 5 biblioteka pobiera opłaty, których wysokość jest ustalona w cenniku opłat.
Czytelnik, do którego biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu przetrzymywanych książek, pokrywa również koszty tych upomnień.
Jeżeli Czytelnik, pomimo upomnień wysłanych przez bibliotekę, odmawia zwrotu książek lub uiszczenia z tego tytułu stosownych opłat, to biblioteka dochodzi swoich wierzytelności zgodnie z przepisami prawa.
§ 6 – Godziny otwarcia

1. Godziny otwarcia Biblioteki Głównej i jej filii:

a) Biblioteka Główna – ul. 1 Maja 16A

Poniedziałek – Piątek od 800 do 2000

Sobota od 800 do 1600

b) Filia w Białej – Biała 59

Poniedziałek od 1200 do 2000

Wtorek – Piątek od 800 do 2000

Sobota od 800 do 1600

c) Filia w Stróży – Stróża 41

Poniedziałek – Piątek od 800 do 1600

Sobota 800 do 1600

d) Filia Kodrań – Kodrań 3

Poniedziałek – Wtorek od 1200 do 2000

Środa – nieczynne

Czwartek – Piątek 1200 do 2000

Sobota od 1000 do 1800

2. Wszelkie zmiany dotyczące godzin otwarcia placówek są zamieszczane na tablicy ogłoszeń.

§ 7 – Skargi i wnioski

1. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą składać pisemnie lub ustnie u Dyrektora Biblioteki codziennie w godzinach pracy Biblioteki Głównej przy ul. 1 Maja 16A.

§ 8 – Przepisy końcowe

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzieże, akty wandalizmu itp.) na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. O podjętej decyzji Dyrektor powiadamia pisemnie Czytelnika.

2. Wysokość oraz zasady pobierania opłat wynikających z Regulaminu Biblioteki oraz za inne usługi wykonywane przez Dział Biblioteczny – GBP zostały ustalone w Cenniku Gminnej Biblioteki Publicznej.

Opłata za korzystanie z usług Gminnej Biblioteki Publicznej

Czytelnik nie będący stałym mieszkańcem Rząśni jest zobowiązany wpłacić zryczałtowaną kaucję za każda wypożyczoną książkę w wysokości średniej ceny książki zakupionej do biblioteki, tj, 30,00 zł.
Za wypożyczenie szczególnie cennej książki każdego Czytelnika obowiązuje kaucja w kwocie równej co najmniej aktualnej rynkowej wartości książki.
Za przetrzymanie każdej wypożyczonej książki ponad termin określony w § 2 ust.4 i ust. 5 „Regulaminu korzystania z czytelni i wypożyczalni” Czytelnik ponosi koszt 0,50zł za każdy kolejny dzień.
Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa koszty jego wysłania wg obowiązujących cen za znaczek pocztowy.
Usługi kserograficzne – za jedną stronę formatu A4 0,20 zł.
A3 0,40 zł.

Internet bezpłatny, odnotowana godzina rozpoczęcia i zakończenia korzystania z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania.
Drukowanie – za jedną stronę formatu A4 0,30 zł.
A3 0,50 zł.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich filii Gminnej Biblioteki w Rząśni.

Dyrektor

Gminnej Biblioteki Publicznej

w RząśniOpublikował: Joanna Konieczko
Publikacja dnia: 09.05.2023
Podpisał: Joanna Konieczko
Dokument z dnia: 09.05.2023
Dokument oglądany razy: 122